Ban giám đốc
18.01.2022

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

KHỐI VĂN PHÒNG

KHỐI KINH DOANH

KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH

KINH DOANH

QC

KỸ THUẬT

KHO

KHỐI SẢN XUẤT

 

TIN LIÊN QUAN